ORGANIZUJE

MEĐUNARODNU NAUČNO-STRUČNU KONFERENCIJU

NSS Politehnika 2023

POLITEHNIKA 2023

uz podršku

15. decembar 2023. godine

HOTEL HYATT REGENCY, BEOGRAD, SRBIJA​

GENERALNI SPONZOR

ZLATNI SPONZORI

SREBRNI SPONZORI

BRONZANI SPONZORI

SPONZORI

TEMATSKE OBLASTI

Životna sredina i održivi razvoj

Sekcija u skladu sa postojećim stanjem životne sredine i savremenim konceptom održivog razvoja, teži da teoretskim i praktičnim znanjima unapredi domen zaštite životne sredine.

Bezbednost i zdravlje na radu i zaštita od požara

Sekcija obrađuje teme koje se bave unapređenjem bezbednosti i zdravlja na radu i zaštitom od požara, kao i uvođenjem preventivnih mera zaštite u skladu sa savremenim tendencijama.

Smart sistemi menadžmenta

Tematske celine sekcije su usmerene na uspostavljanje, primenu i poboljšavanje kvaliteta 4.0 u skladu sa promenama u poslovnom okruženju.

Grafičko inženjerstvo

Sekcija se bavi savremenim procesima u pripremi, štampi, doradi i integracijom u proces dobijanja proizvoda kao i analizom savremenih ambalažnih materijala i sistema pakovanja.

Dizajn

Sekcija se bavim savremenim stvaralačkim i tehnološkim tendencijama i postupcima u dizajnu, likovnim i primenjenim umetnostima.

Saobraćajno inženjerstvo

Sekcija se bavi procesima uspostavljanja i unapređenja saobraćajnih sistema, u oblastima planiranja saobraćaja, održivog razvoja saobraćaja, bezbednosti saobraćaja, regulisanja saobraćaja, transporta, logistike i špedicije i upravaljanjem voznim parkovima.

Biotehnologija i zdravstvo

Sekcija se bavi savremenim načinima proizvodnje zdrave i bezbedne hrane, inovativnim planovima zaštite bilja, tehnološkim operacijama i procesima u različitim oblastima prehrambene tehnologije kao i nutricionizmom i zdravstvom.

Mašinsko inženjerstvo

Sekcija se bavi savremenim tehnologijama u oblasti proizvodnog i procesnog inženjerstva, obradom i dizajniranjem materijala, primenom softversko-računarskih tehnika u mašinstvu, projektovanjem, eksploatacijom i održavanjem procesnih postrojenja i integritetom konstrukcija.

Ekoturizam i ruralni razvoj

Sekcija se bavi ekoturizmom i ruralnim razvojem, kao aktuelnim trendom u razvoju turizma koji prati zaštitu životne sredine, zaštitu prirode i nacionalne kulturne baštine, gastronomskog nasleđa i ruralnih običaja i tradicije.

Mehatronika

Sekcija se bavi savremenim trendovima u razvoju različitih oblasti mehatronike.

Cilj međunarodne naučno-stručne konferencije je povezivanje stručnjaka i istraživača iz privrede, istraživačkih, obrazovnih, naučnih ustanova i nadležnih državnih institucija, radi razmene rezultata i iskustava proisteklih iz teorije i prakse na međunarodnom planu. Pored toga, prezentovanjem naučnih i stručnih dostignuća očekuje se unapređenje osnova za povezivanje visokog obrazovanja i profesionalnog okruženja. Međunarodna naučno-stručna konferencija POLITEHNIKA 2023 pruža mogućnost uspešnim stručnjacima, kao i studentima, da u okviru postojećih sekcija izlože svoja dostignuća.

TEMATSKE SEKCIJE

ŽIVOTNA SREDINA I ODRŽIVI RAZVOJ

• Zagađivanje i zaštita vode, vazduha, zemljišta i hrane
• Urbana ekologija
• Resursi i održivi razvoj
• Upravljanje otpadom
• Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije
• Cirkularna ekonomija i životna sredina
• Pravne regulative i procena rizika u oblasti zaštite životne sredine
• Obrazovanje o životnoj sredini
• Recikliranje i ponovna upotreba
• Generisanje i karakterizacija otpada
• Tehnologije reciklaže otpada

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA

• Pravno-organizacioni oblici bezbednosti i zdravlja na radu
• Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu
• Profesionalni rizici
• Tehničko-tehnološka zaštita u radnim procesima
• Medicinski, sociološki i psihološki aspekti bezbednosti I zdravlja na radu
• Obrazovanje za bezbednost i zdravlje na radu
• Praksa u bezbednosti i zdravlju na radu
• Bezbednost i zdravlje na radu u funkciji korporativne bezbednosti preduzeća
• Prevencija požarnih opasnosti i ublažavanje posledica
• Dobra praksa u zaštiti od požara

SMART SISTEMI MENADŽMENTA

• Sistemi menadžmenta u praksi
• Kultura kvaliteta, poslovna izvrsnost i društvena odgovornost
• Upravljanje poslovnim rizicima, kontinuitetom i održivošću poslovanja
• Veštačka inteligencija kao podrška kvalitetu 4.0
• Menadžment informacijama, bezbednost informacija, sajber bezbednost i zaštita privatnosti
• Izazovi standardizacije i edukacije u Industriji 4.0
• Alati, metode i tehnike u sistemima menadžmenta
• Nove tehnologije, tržište rada i ljudski resursi
• Savremeni pristupi liderstvu, menadžmentu, znanju i inovacijama

GRAFIČKO INŽENJERSTVO

• Dizajn ambalaže – gde su granice
• Specifičnosti specijalizovane pripreme za štampu i kolor menadžment
• Duboka vs fleksoštampa
• Ofset štampa – novi izazovi
• Digitalne štamparske mašine, nove generacije, nove tehnologije
• Boje za klasične tehnologije štampe
• Savremeni i eko materijali za izradu grafičkih proizvoda
• Aktivna i inteligentna ambalaža
• Nanoceluloza u službi materijala za pakovanje
• Barijerna svojstva materijala i priprema polimernih materijala za štampu
• Pakerice – složeni sistemi pakovanja
• Standardi u grafičkoj industriji

DIZAJN

• Dizajn kao oblik komunikacije
• Uticaj teorije umetnosti u oblasti dizajna
• Dizajn u sklopu kreativnih industrija
• Dizajn, digitalne tehnologije i novi mediji
• Inovacije u dizajnu: interaktivni dizajn i pametni materijali
• Eko dizajn i održivi razvoj
• Interdisciplinarnost u dizajnu
• Dizajn i obrazovanje: tradicionalno i u online okruženju

SAOBRAĆAJNO INŽENJERSTVO

• Propisi i standardi u saobraćaju i transportu
• Organizacija i tehnologija drumskog transporta
• Javni prevoz putnika
• Upravljanje saobraćajem
• Bezbednost saobraćaja
• Regulisanje saobraćaja
• Eksploatacija, održavanje i upravljanje voznim parkovima
• Špedicija i logistika.

BIOTEHNOLOGIJA I ZDRAVSTVO

• Zaštita bilja
• Pametna poljoprivreda
• Organska poljoprivreda
• Planiranje, podizanje i održavanje višegodišnjih zasada
• Aplikacija pesticida i njihov uticaj na životnu sredinu
• Inovacije u prehrambenoj tehnologiji
• Prehrambena tehnologija i bezbednost biljnih proizvoda
• Prehrambena tehnologija i bezbednost animalnih proizvoda
• Primena aromatičnog bilja u prehrambenoj industriji
• Nutricionizam
• Biljna proizvodnja
• Inovativni pristupi u prevenciji, dijagnostici, lečenju, zdravstvenoj nezi i rehabilitaciji.

MAŠINSKO INŽENJERSTVO

• Proizvodno mašinstvo – CNC tehnologije
• Obrada i dizajniranje materijala
• Brze izrade prototipova
• Softversko-računarske tehnike
• Procesne tehnologije
• Obnovljivi izvori energije
• Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja
• Osnovne i pomoćne operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji
• Integritet i vek konstrukcija
• Tehnologija materijala

EKOTURIZAM I RURALNI RAZVOJ

• Ruralna područja u Srbiji kao potencijali za razvoj turizma
• Ruralni razvoj i uticaj na životnu sredinu
• Primena koncepta održivog razvoja na zaštićena područja u Srbiji
• Ekoturizam u zaštićenim područjima Srbije
• Održivi turizam i lokalni ekonomski razvoj
• Agroturizam kao faktor ruralnog razvoja
• Kulturno nasleđe i turizam
• Gastronomski turizam
• Specifični oblici i trendovi zdravstvenog turizma
• Menadžment prirodnih i kulturnih resursa u turizmu
• Turistička destinacija i održivi razvoj.

MEHATRONIKA

• Tehnologije upravljanja u mehatronici
• Aktuatorski i senzorski sistemi
• Haptika i robotika
• Adaptivna kontrola i veštačka inteligencija u mehatronici
• Sistemi visoke preciznosti, mikro- i nano-mehatronika
• Kontrola automobila, autonomna vozila i električna vozila
• Vizuelni servo sistemi i obrada slike u mehatronskim aplikacijama
• Mrežne i komunikacione tehnologije u mehatronici
• Industrija 4.0
• Aditivna proizvodnja i materijali
• Elektronika
• Industrijska elektroenergetika

ORGANIZACIJA RADA KONFERENCIJE

Rad Konferencije biće organizovan kroz plenarna izlaganja i rad po sekcijama (usmena izlaganja i poster sekcija). Predviđeno vreme za prezentacije:

– Usmena izlaganja radova do 10 minuta,
– Poster prezentacije ograničene su na format 70 x 100 cm.

JEZIK

Zvanični jezik Konferencije je engleski.
Neće biti organizovano simultano prevođenje.

MEĐUNARODNI NAUČNI ODBOR

PROGRAMSKI ODBOR

ORGANIZACIONI ODBOR

0
SKUPOVA
0
SEKCIJA
0
ZEMALJA
0
UČESNIKA
0
RAD

VREME I MESTO ODRŽAVANЈA KONFERENCIJE

15. decembar 2023. godine (petak), hotel Hyatt Regency,
Milentija Popovića 5, 11070 Beograd, Srbija

Svečana večera sa početkom u 19 časova održaće se u Kristalnoj dvorani hotela Hyatt Regency, Milentija Popovića 5, 11070 Beograd, Srbija

Uputstvo autorima za pripremu radova:

Detaljno uputstvo za izradu rada (šablon) možete preuzeti na sledećem linku

Radove u kompletnoj formi, dužine do 6 strana uključujući slike i tabele,
potrebno je dostaviti do 15. oktobra 2023. godine.

Uz radove dostaviti i izjavu o autorstvu koju možete preuzeti ovde

Prijem radova:

Radove treba dostaviti putem elektronske pošte na adresu konferencija.politehnika@atssb.edu.rs

Uputstvo autorima za pripremu radova:

Detaljno uputstvo za izradu rada (šablon) možete preuzeti na sledećem linku:
SRPSKI
ENGLISH

Radove u kompletnoj formi, dužine do 6 strana uključujući slike i tabele,
potrebno je dostaviti do 10. septembra 2023. godine.
Uz radove dostaviti i izjavu o autorstvu koju možete preuzeti ovde

Prijem radova:

Radove treba dostaviti putem elektronske pošte na adresu konferencija.politehnika@atssb.edu.rs

Poziv za skup možete preuzeti ovde

U zborniku radova biće objavljeni radovi koji su dobili pozitivnu recenziju i za koje je do 01. novembra 2023. godine uplaćena kotizacija za učesnike iz Srbije u iznosu od:

14,000.00 RSD za objavu rada sa izlaganjem jednog od autora (svaki sledeći autor koji želi da prisustvuje Konferenciji plaća pun iznos kotizacije)
– 7.000,00 RSD za objavu rada bez učešća 
7.000,00 RSD za objavu rada sa izlaganjem studenata doktorskih, master ili specijalističkih studija
7.000,00 RSD za prisustvo konferenciji i okruglim stolovima bez rada (prisustvo svečanoj večeri nije uključeno)
4.000,00 RSD za objavu rada studenata osnovnih studija

U iznos kotizacije, pored prisustvovanja Konferenciji, uključen je i radni materijal, zbornik radova na USB-u, osveženje u pauzama Skupa i svečana večera u restoranu hotela Hyatt Regency Belgrade. Ovo važi za sve vrste kotizacija osim za objavu rada bez izlaganja, u čiji iznos je uključeno objavljivanje rada u  zborniku radova (elektronsko izdanje) koji će biti dostupan na sajtu.

Jedan autor, kao prvopotpisani, može da učestvuje sa dva rada po navedenoj ceni.

UPLATA KOTIZACIJE

Uplata kotizacije se vrši na račun Akademije tehničkih
strukovnih studija Beograd broj 840-2118666-55,
sa pozivom na broj 74212115, sa naznakom „kotizacija za skup, ime i prezime učesnika“.

Identifikacione podatke Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd možete preuzeti ovde.

POGODNOSTI ZA SPONZORE

zlatni sponzor

srebrni
sponzor

bronzani
sponzor

Detaljne informacije o sponzorskim paketima možete pogledati ovde.

Zainteresovani detaljne informacije o uslovima sponzorskih paketa mogu pogledati ovde.

Zainteresovani mogu pogledati i preuzeti ugovor o sponzorstvu ovde.

VAŽNI DATUMI

15. 06. 2023. – dostavljanje apstrakata

21. 06. 2023. – obaveštenje o prihvatanju apstrakata

15. 10. 2023. – dostavljanje radova

04. 11. 2023. – obaveštenje o prihvatanju rada

15. 11. 2023. – prijava učešća i uplata kotizacije

15. 12. 2023. – održavanje skupa

Zbornik radova sa skupa POLITEHNIKA 2021 možete preuzeti ovde.

Zbornik radova sa skupa POLITEHNIKA 2019 možete preuzeti ovde.

Zbornik radova sa skupa POLITEHNIKA 2017 možete preuzeti ovde.

ZBORNICI RADOVA

Zbornik radova sa skupa POLITEHNIKA 2015 možete preuzeti ovde.

Zbornik radova sa skupa POLITEHNIKA 2013 možete preuzeti ovde.

Zbornik radova sa skupa POLITEHNIKA 2011 možete preuzeti ovde.

GALERIJA

Katarine Ambrozić 3
11000 Beograd, Srbija

konferencija.politehnika@atssb.edu.rs
www.atssb.edu.rs

tel: +381 11 64 10 990